FLEXIBILNÉ A ATRAKTÍVNE ŠTÚDIUM NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE PRE POTREBY TRHU PRÁCE A VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI

ITMS: 26110230005 Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO Operačný program: Vzdelávanie

Aktivita 1.1 | Aktivita 1.2 | Aktivita 2.1 | Aktivita 2.2 | Aktivita 2.3 | Aktivita 2.4 | Aktivita 2.5


 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

Riadenie projektu od mája 2010 do augusta 2012
Odborné aktivity od júna 2010 do júla 2012

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie na Žilinskej univerzite tvorbou nových a inováciou existujúcich študijných programov v súlade s požiadavkami trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE

Vytvoriť nástroje na podporu záujmu o štúdium na Žilinskej univerzite a sledovanie uplatnenia jej absolventov ako prostriedok pre zvyšovanie kvality štúdia.

Inovovať a modernizovať obsah a formy vysokoškolského vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. práce.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Podpora zvýšenia záujmu o matematiku a štúdium technických študijných odborov.

Tvorba nástrojov na sledovanie uplatnenia absolventov Žilinskej univerzity v praxi.

Príprava nových moderných študijných programov.

Transformácia študijných programov a učebných materiálov do anglického jazyka.

Inovácia obsahu študijných programov.

Inovácia výučbových postupov študijných programov pomocou IKT.

Tvorba obsahov pre e-learning.


VÝSTUPY PROJEKTU

Súbor nástrojov marketingovej komunikácie na zvýšenie
záujmu o štúdium technických študijných odborov na ŽU.

Metodika na sledovanie uplatnenia absolventov ŽU v praxi.

Nové študijné programy:
Riadenie rizika, Manažér údržby, Doprava a turizmus,
Systémy na podporu rozhodovania, Multimediálne technológie,
Výkonové elektronické systémy.

Študijné programy v anglickom jazyku:
Zasielateľstvo, Občianska bezpečnosť,
učebné materiály v anglickom jazyku na Elektrotechnickej fakulte.

Inovácia študijných programov, nová študijná literatúra,
virtuálne laboratórium,
web portál.

Multimediálne učebné materiály, výučbové CD,
učebné materiály pre e-learning.