www.oparp.uniza.sk

26250120009 Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity

Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity   ITMS 26250120009
 
Termín realizácie projektu: 01/2009-12/2010
 
Výška NFP :                4 960 292,53 EUR
Spolufinancovanie:        269 325,32  EUR
 
AKTIVITY:
 
1.1 Modernizácia elektroinštalácií na ŽU
Aktivita je zameraná na modernizáciu elektroinštalácií v nadväznosti na kvalitatívne využívanie existujúcich a nových informačno - komunikačných technológií. V súčasnosti sú elektroinštalačné práce v budovách NA,NB,NC,NE, poloprevádzka ukončené. V súčasnosti naďalej prebiehajú práce v budove ND.
 
1.2 Rozšírenie a modernizácia IKT sietí na ŽU
Aktivita je zameraná na sprístupnenie a kvalitatívne zlepšenie IKT sietí v rámci objektov Žilinskej univerzity. V súčasnosti je podpísaná zmluva s víťaznou firmou DATALAN a.s., ktorá sa zaväzuje poskytnúť plnenie najneskôr do 31.07.2010 (dodať zariadenia, poskytnúť služby, resp. vykonať práce).
 
 
1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt
Aktivita je zameraná na vytvorenie kvalitných podmienok pre výučbu a štúdium. V súčasnosti je podpísaná zmluva s víťaznou firmou DATALAN a.s., ktorá sa zaväzuje poskytnúť plnenie najneskôr do 31.07.2010. (dodať zariadenia, poskytnúť služby, resp. vykonať práce).
 
 
1.4 Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS) na ŽU –
Aktivita je zameraná na obstaranie nového videokonferenčného systému.
V súčasnosti je podpísaná zmluva s víťaznou firmou DATALAN a.s., ktorá sa zaväzuje poskytnúť plnenie najneskôr do 31.07.2010. (dodať zariadenia, poskytnúť služby, resp. vykonať práce).
 
 
2.1 Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch Strojníckej fakulty, FRI a FPEDaS  
Aktivita je zameraná na odstránenie zlého technického stavu sociálnych zariadení (primárne odstránenie havarijného stavu) s cieľom zabezpečiť štandardné vybavenie. Všetky stavebné práce na aktivite sú ukončené.
 
2.2 Prestavba a modernizácia FRI – objekt A
Aktivita je zameraná na vytvorenie nových priestorov pre výučbový proces. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce spojené s rekonštrukciou.
Stavebné práce spojené s rekonštrukciou FRI naďalej prebiehajú.  
 
2.3 Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií (NJ,NI, NR, NS)
Aktivita je zameraná na modernizáciu existujúcich výučbových laboratórií. V súčasnosti sú práce na vykurovacom systéme ukončené. V miestnostiach: NI 313,NI 312, NI 311, NI 310, NJ 515, NJ 516, NJ 513, NJ 514, NJ 514 b sú práce ukončené. Termostatické hlavice budú namontované po ukončení všetkých stavebných prác firmou HASTRA a budú protokolárne odovzdané.
 
 
Podporné aktivity:
Riadenie projektu                                                                
Publicita a informovanosť                                                         

Dokument bol zobrazenť 3818 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010